Kút létesítése, fennmaradása

2018. december 20., 10:17

Kútlétesítés

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az országgyűlés 2018. december 12-i ülésén elfogadta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítását mely szerint:

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a [jelen törvénymódosítás] hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”

A fentiek alapján a kúttulajdonosok két év haladékot kaptak a bejelentésre.

Az engedélyezési eljárás egyszerűsítése is várható a jövő év elején.

 

Kút létesítése, fennmaradása

 

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdése alapján települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

 

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

 

A Korm. rendelet alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 29. § (4) bekezdése alapján „ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megépítése vagy átalakítása jogerős hatósági engedély nélkül, vagy a jogerős hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a hatóság a vízimunka, vízi létesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. Természetes személyre a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.”

A Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapján kút engedélyezésének feltétele:

 1. a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
 2. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, valamint
 3. a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - annak megállapítása, hogy a kút az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

Az ügyintézéshez szükséges:

 • kérelem formanyomtatvány
 • az Országos Névjegyzékben szereplő jogosult tervező által készített engedélyezési tervdokumentáció, amely tartalmazza:
  • a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 2. sz. melléklet I/B. adatlapját kitöltve,
  • helyszínrajzot, ami feltünteti a tervezett létesítményt és az érintett területek helyrajzi számát és határoló vonalát
  • műszaki leírást
  • a 72/1996. (V.22.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülésére vonatkozó nyilatkozatot.

A hatósági eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 61. pontja alapján illetékmentes.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
 • a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
 • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
 • a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

A kút létesítés iránti kérelem az alábbi linken letölthető, vagy beszerezhető a Söptei Közös Önkormányzati Hivatalban. 

 

 

 
« Vissza az előző oldalra!


Önkormányzat Salköveskút - Magyar